Sarawak ID|Register
Polls
Announcements

Fungsi Utama

1.  PROJEK & PEMBANGUNAN

 • Pengurusan, perancangan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian.
 • Projek Kecil Infrastrukur (MRP)
 • Geran dari Wakil Rakyat.
 • Projek pembasmian kemiskinan
 • Penilian projek serta kontrektor

2.  PEMBANGUNAN KOMUNITI

 • Pendaftaran ketua isi rumah
 • Fucus Group
 • JKKK
 • Skim pembangunan & kesejahteraan rakyat
 • Program 1Azam
 • Program pembangunan sosial
 • Ketua masyarakat dan hal ehwal komuniti

3.  MAHKAMAH & FUNGSI STATUTORI

 • Pentadbiran Harta Pusaka
 • Pengurusan anak angkat
 • Pendaftaran nama-nama perniagaan / Senjata api
 • Akta Mahkamah Rendah
 • Kanun acara Jenayah sek.117
 • Mahkamah Adat Negeri
 • Kanun Tanah Negeri

4.  PENTADBIRAN

 • Pembangunan Organisasi & Pengurusan sumber manusia
 • Plan strategic KFA & KPI
 • Aktiviti TQM
 • Khidmat Pelanggan
 • Latihan & pembangunan sumber manusia
 • 5S, KIK, ISO
 • Majlis acara rasmi & perayaan

5.  AKAUN

 • Penyediaan & mengawalselia peruntukan & akaun
 • Urusan perolehan & pembayaran
 • Pengurusan Aset & inventori
 • Keselamatan & sekuriti kemudahan & dokumen
 • Pengurusan bencana